Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen för Swedsoft. Främst till årsmötet, men vid behov även under året.

Valberedningen verksamhetsåret 2017-2018 består av

  • Staffan Nyström, FindOut Technologies AB – sammankallande
    Tor Ericsson, ÅF
  • Kristian Sandahl, Linköpings universitet

Kontakt med valberedningen förmedlas via kansliet.

I Swedsofts stadgar står följande om valberedningen:

Valberedning 11 §
Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen skall bestå av minst två personer varav en utses till sammankallande.