Stadgar

Vid föreningsmöte 2015-11-03 fastställdes stadgeändringarna som tidigare godkänts. Nya stadgar för Swedsoft finns här som pdf.

Vid vårmötet den 30 mars 2017 togs första beslutet av två om stadgeändringar. Stadgarna kommer tas upp för fastställande på föreningsmötet den 23 november 2017. Stadgarna med föreslagna ändringar i rött finns här.

Stadgar för Intresseföreningen Swedsoft

Utg. 1 Antagna vid konstituerande möte i Lund, 2014-11-11
Utg. 2 Preliminärt godkänd vid föreningsmöte i Stockholm, 2015-03-18
Utg. 2 Formellt fastställd vid föreningsmöte, 2015-11-03

Namn
1 § Föreningens namn är Swedsoft.

Ändamål
2 § Föreningen skall

a) vara ett forum där medlemmarna kan driva frågor av gemensamt intresse kring utveckling av mjukvaruintensiva system i Sverige,

b) verka för att stärka svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga avseende teknologi, metoder och processer samt kompetens och ledarskap

c) representera medlemmarna i detta syfte gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer, och

d) upphandla tjänster för medlemmarnas räkning inom av medlemmarna fastställda ramar

Säte
3 § Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Verksamhetsår
4 § Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

Medlemskap
5 § Till medlemmar i föreningen kan styrelsen anta i Sverige verksamma företag, akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och andra organisationer som bedriver forskning, utbildning och/eller utveckling avseende mjukvaruintensiva system, samt organisationer som av andra skäl har ett intresse inom området.

Medlemskap kan tilldelas även i form av ”stödmedlem” för organisationer samt ”Enskild medlem” till privatperson som har särskilda skäl att vara medlem.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till föreningens styrelse.

Medlemskap innebär att medlem ger föreningen fullmakt att upphandla tjänster inom ramen för verksamhetsplan och budget fastställd på föreningsmöte för medlemmens räkning från serviceleverantör

Utträde ur föreningen kan endast ske vid utgången av verksamhetsåret. Anmälan om utträde skall ske genom skriftlig anmälan till styrelsen senast sex månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen får dock, om särskilda skäl föreligger, bevilja medlem kortare uppsägningstid eller omedelbart utträde. Medlem som utträder har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i föreningens tillgångar.

Avtal om tjänster som slutits för medlemmens räkning upphör enligt vad som stadgas i sådant avtal.

Medlem som handlar i strid mot föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen efter beslut av Föreningsmötet.  Medlem som utesluts har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i föreningens tillgångar.

Organisation
6 § Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet enligt verksamhetsplan och budget samt sekretariat.

Sekretariatet har till uppgift att administrera föreningens verksamhet och utföra service till medlemmarna enligt styrelsens anvisningar.

Styrelsen kan uppdra åt serviceleverantör att svara för sekretariatet.

Ordinarie föreningsmöte
7 § Ordinarie föreningsmöte skall hållas en gång per verksamhetsår innan mars månads utgång.

På mötet skall följande ärenden behandlas:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) Upprättande och godkännande av röstlängd
c) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
d) Prövning av om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat
e) Framläggande av årsredovisning
f) Fastställande av årsredovisning
g) Val av styrelse
h) Val av valberedning
i) Framläggande av föreningens budget för nästkommande verksamhetsår
j) Fastställande av medlemsavgift

Varje vid föreningsmötet företrädd medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.  Enskilda medlemmar och stödmedlemmar kan närvara och yttra sig men har inte rösträtt.

Medlem som önskar ta upp fråga av väsentlig betydelse för föreningen bör anmäla denna skriftligen till styrelsen före sista januari.

Extra föreningsmöte
8 § Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då så skriftligen begärs av minst en tredjedel av medlemmarna. Sådan begäran skall ange de frågor som det extra föreningsmötet skall behandla.

Kallelse
9 § Kallelse till föreningsmöte eller extra föreningsmöte, med dagordning, skall utsändas senast tre veckor och tidigast åtta veckor före mötet.

Styrelse
10 § Ordinarie föreningsmöte utser styrelse och bland styrelseledamöterna en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen skall bestå av 5-9 ledamöter. Då ledamot av styrelsen frånträder sitt uppdrag i förtid kan ersättare väljas av extra föreningsmöte.

Styrelsens sammansättning skall på ett balanserat sätt representera medlemsorganisationerna. Föreningens ambition är att uppnå en sammansättning med ledamöter från stora företag, små-/medelstora företag (SME), offentlig sektor, föreningar och akademi.

Ledamöterna bör ha intresse och kompetens som svarar mot föreningens ändamål och verksamhetsområden.

Styrelseledamöter förväntas arbeta aktivt med föreningen.

Styrelsesammanträde skall hållas minst fyra (4) gånger per år. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller sekreteraren om en sådan är utsedd. Styrelsen är beslutsför med två tredjedelar av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst. Representant för sekretariatet skall alltid kallas och har rätt att närvara vid styrelsemötet. Representant för sekretariatet har ej rösträtt i styrelsen.

Valberedning
11 § Valberedningen skall föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen skall bestå av minst två personer varav en utses till sammankallande.

Firmateckning
12 § Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Stadgeändring
Upplösning
13 § För ändring av dessa stadgar liksom för beslut om upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningsmötet besluta hur föreningens tillgångar skall disponeras.